In de MR hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting; de directeur is adviserend lid.
In de MR  zitten leden die gekozen zijn. De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De bevoegdheid van de MR is gebaseerd op twee rechten, namelijk het advies- en het instemmingsrecht. Het adviesrecht houdt in dat bij voorstellen of besluiten van het schoolbestuur de MR haar mening kan geven. Het instemmingsrecht betekent, dat de MR haar instemming aan een besluit of verandering moet geven. In het Reglement van de Medezeggenschapsraad staat vermeld, wanneer adviesrecht dan wel instemmingsrecht van toepassing is.

De zittingstermijn van de leden van de MR is drie jaar en daardoor dus eindig, waarbij een aftredend lid zich herkiesbaar kan stellen. Bij het aflopen van de zittingstermijn van de leden dienen er verkiezingen te worden uitgeschreven.
De notulen van de MR zijn openbaar en worden op deze pagina gedeeld. De MR is ook bereikbaar op een eigen mailadres:

mr@bspausjohannes.nl

 

De geleding van de MR:

Leerkrachten:                                                                                Ouders

Mw. Linnenbank                                                                         Dhr. El Oualid

Mw. Kistemaker                                                                          Dhr. Gogar

Dhr. A. Put                                                                                   Mw. Gültekin

 

In het schooljaar 2023-2024 zullen de vergaderingen van de MR plaats hebben op de volgende data:

 

Donderdag 5 oktober 18.45 uur

Dinsdag 12 december 18.45 uur

Donderdag 7 maart 18.45 uur

Dinsdag 21 mei 18.45 uur

Donderdag 13 juni 18.45 uur