Duidelijkheid

Regels en procedures

Om duidelijkheid te verschaffen waarmee u als ouder/verzorger rekening moet houden, of wat u kunt verwachten, zijn op een aantal specifieke onderdelen protocollen vastgelegd door de school of het bestuur. Vaak wordt in de schoolgids en/of de informatiekalender hiernaar verwezen.

Hieronder vindt u een overzicht en een uitwerking van de op onze school geldende procedure:

 

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan telefonisch tussen 08.00 uur en 08.30 uur op het nummer 0181-616152.

 

Op tijd komen

De buitendeuren gaan tien minuten voor schooltijd open. Wij benadrukken hoe belangrijk het is om op tijd te komen. Als de bel om 08.30 uur en 13.00 uur is gegaan begint de les. Op tijd komen is een pré om goed les te kunnen krijgen.

Als een leerling vaak te laat komt, gaat de leerkracht hier met u over in gesprek. Wanneer er geen verbetering optreedt, heeft u een gesprek met de directie en wordt er een melding gedaan bij Leerplicht. Ook ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar onderhoudt contact met de school en controleert of de regels omtrent verzuim goed worden nageleefd.

 

Verlofregeling

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, waardoor er buiten de reguliere schoolvakanties verlof wordt aangevraagd. Hiervoor bestaat een wettelijke regeling. Deze is na te lezen in onze schoolgids en op de site van Leerplicht Nissewaard. Als u verlof wil aanvragen, kunt u een verlofformulier vragen bij de administratie. Het ingevulde formulier levert u minimaal één week van tevoren in bij de administratie. Er wordt bekeken of u recht heeft op de vrije dagen. Verlof voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts worden aangevraagd als door het specifieke beroep van ouders in de reguliere periode geen vakantie kan worden opgenomen. Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd.

Verlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Leerplicht ziet hier streng op toe en controleert ons op het naleven van de verlofregels.

 

Medicijnprotocol

Personeelsleden van een basisschool mogen geen medicijnen toedienen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers. In ons medicijnprotocol staat beschreven hoe we hiermee omgaan. Op school zijn toestemmingsformulieren voor medicijnverstrekking door het personeel te verkrijgen.

 

Informatieplicht gescheiden ouders

Regelmatig worden scholen geconfronteerd wens van een van de ouders dat informatie over het kind niet aan de partner mag worden verstrekt.

Ons bestuur de RVKO heeft daarom een beleidsstuk m.b.t. Informatieplicht gescheiden ouders gemaakt. In dat beleidsstuk zijn de wettelijke regelingen en de daarbij behorende toelichtingen opgenomen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directie.

 

Gedragscodes

Onze school heeft een Sociaal Veiligheidsplan. Hierin staan gedragscodes en protocollen zoals het pestprotocol.