samen vooruit

Zorgstructuur

Het doel van onze kwaliteitszorg is om vanuit hoogwaardig onderwijs vroegtijdig te signaleren en preventief te handelen, zodat alle kinderen voorzien worden in hun onderwijsbehoeften en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen in zijn/haar groep. De leerkracht blijft dat het hele proces. Zowel voor de zorg in de groep, als voor de extra zorg buiten de groep. De IB coördineert hierbij, biedt begeleiding en ondersteuning. 

Met ons samenwerkingsverband werken wij intensief samen om ieder kind de hulp te bieden die het nodig heeft. Waar onze expertise ophoudt, schakelen we de expertise van ons samenwerkingsverband in en/of raadplegen wij andere instanties die ons kunnen helpen om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen.  

Wij willen alle leerlingen passend onderwijs aanbieden zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op onze school. Als dat om een of andere reden niet goed gaat, dan wordt in overleg met ouders uitgezocht welke school binnen ons samenwerkingsverband dat wel kan. Een passend onderwijsaanbod houdt dus in dat onderwijs en ondersteuning aansluiten op de behoeften van het kind.  

 

Volgen van leerlingen: 

We volgen onze kinderen zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied voortdurend. We doen dit op school-, groeps- en individueel niveau. Bij de kleuters gebruiken we hiervoor de Bosos-doelen en SLO doelen. In groep 3 t/m 8 worden kinderen gevolgd op cognitief gebied middels de methodelessen, methodetoetsen en Cito-screenings. Voor het volgen van de persoonsontwikkeling op sociaal- en emotioneel gebied wordt gebruikt gemaakt van het leerlingvolgsysteem SCOL. Met dit systeem meten we de sociale competenties, het welbevinden en de sociale veiligheid van onze kinderen. Vanaf groep 6 vullen ook de kinderen dit in. De Sova-lessen (methode Kwink) sluiten hierop aan. Tevens wordt vanaf groep 6 de sociale veiligheidsmonitor ingevuld om goed zicht te krijgen op het welbevinden, sociale veiligheid en aantasting van de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen.  Daarnaast worden de prestaties en het gedrag van alle kinderen drie keer per jaar door de leerkracht en IB-er besproken tijdens de groepsbesprekingen. Kinderen die naast de RT nog extra zorg en aandacht nodig hebben, kunnen besproken worden tijdens een interne leerlingbespreking. Indien nodig schakelen wij hierbij ook hulp van externen in. Voor observaties of aanmeldingen bij externen wordt altijd vooraf toestemming van ouders gevraagd.

 

EDI in de klas 

Op de Paus Johannes is in schooljaar 2017-2018 gestart met Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De meester of juf voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. 

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 

EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les.